ІІ. Кроки Перемоги: визволення України

Бабий Яр. Книга памяти / сост. И. М. Левитас ; Еврейский совет Украины, Фонд “Память Бабьего Яра”. – Киев : Сталь, 2005.– 570 с.: фотоил.

Буцко Н. А. Подвиг Донбасса: трудовой и боевой героизм трудящихся Донбасса в первый период Великой Отечественной войны / Н. А. Буцко.– Киев : Вища шк., 1975. – 159 с.

Визволення України : Велика Вітчизняна війна 1941-1945 : хронологічний довід. – Київ : Парламентське вид-во, 1999. – 136 с.

Вікопомний подвиг. Україна у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років : фотоальбом / упоряд. А. Арутюнян, Ю. Єльченко, Г. Максименко. – Київ : [Б.в.], 2006. – 216 с. – На тит. арк.: Синам і донькам усіх народів Радянського Союзу, які захищали й визволяли Україну від німецько-фашистських загарбників, присвячується.

Гвардейская черниговская. Боевой путь 76-й гвардейсокй стрелковой черниговской Краснознам. дивизии / М. И. Писковитин, М. Г. Горб, И. М. Адаменко, лит. ред. Г. Минова. – Москва : Воениздат, 1976. – 232 с. : ил.

Герої визволення України / автор-упоряд. П. Л. Машовець ; Всеукр. організація інвалідів війни та збройних сил. – Київ : Україна, 2007. – 112 с. : ил.

Герої – освітяни і науковці України / упоряд. О. А. Сай, М. Д. Ярмаченко, Д. І. Дейкун та інш. ; Мін-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Генеза, 2005. – 432 с.

Героїчний Київ / упоряд. П. Ф. Автомонов. – Київ : Політвидав України, 1982. – 334 с.

Глушкова Ю. Боевые действия украинских партизан 1943 г. / Ю. Глушкова // Военно-исторический журнал. – 2007. – № 4. – С. 38–43.

Гонтар О. Легка промисловість України в роки Великої Вітчизняної війни / О. Гонтар // Наук. записки Ін-ту політичних і етнонаціональних досліджень. – 2005. – С. 228–236. – (Політологія і етнологія ; вип. 28).

Дерев”янкін Т. Велика Вітчизняна війна: велич перемоги в оцінках сучасників : До 60-річчя Великої Перемоги / Т. Дерев”янкін // Економіка України. – 2005. – № 5. – С. 45–57. – Бібліогр.: 54 назви.

Дніпровська ділянка поясу бойової слави: Жуків острів / Г. Є. Ясєв, В. І. Дзівалтовський ; заг. ред. З. В. Макуха ; Книга Пам”яті України – місто-герой Київ. –– Київ : ПВА “Книга Пам”яті України, 2004. – 26 с.

Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941 - 1944) = Handbuch der lager, gefangnisse und ghettos auf dem besetzten territorium der Ukraine (1941 – 1944) /Держ. ком. архівів України; ред. кол.: Г. В.Боряк, О. Є.Лисенко, І. М.Лушніков та ін.; упор.: М. Г. Дубик. – Київ, 2000. – 304 с.

Дослідницьким полем війни, без ідеологічних окопів... : наук.–
методологічний семінар “Україна у Другій світовій війні” / Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, кафедра історії України ; за ред. В. В. Масленка, Ю. П. Присяжнюка. – Черкаси : Вертикаль , 2006. – 152 с.

Ермолов А. “Вспомним, как на Запад шли по Украине...” / А. Ермолов // Родина . – 2009. – № 6. – С. 109–113.

Зайцев Б. П. Харківські студбатівці / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов. – Харків : Бізнес Інформ, 1999. – 68 с. – Бібліогр: с.65-67

Золоті зірки України / Всеукр. об”єднання “Слава”, ВАТ “Укртелеком” ; С. О. Довгий, О. В. Гайдук. Кн.1: Герої Радянського Союзу. – Київ :Укртелеком, 2002. – 136 с.

Иванов Н. А. 1-й гвардейский Николаевский Краснознаменный укрепленный район / Н. А. Иванов. – Николаев : [Б.и.], 2000. – 184с. – додаток: “Схемы боевых действий 1-го гвардейского Николаевского Краснознаменного укрепленного района”.

Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 : зб. док. і матеріалів / упоряд.: Є. І. Горбунова, В. Л. Калініченко, І. Ф. Курас та інш. – Дніпропетровск : Промінь, 1965. – 307 с.

Клоков В. И. Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских оккупантов на Украине, 1941-1944: историограф. очерк / В. И. Клоков ; АН УССР, Ин-т истории. – К.: Наук. думка, 1978. – 123 с.

Коваль М. В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.) / М. В. Коваль ; за заг. ред. В. А. Смолія; НАН України, Ін-т історії України. – Київ. : Альтернативи, 1999. – 335 с. – (Україна крізь віки: у 15-ті т. ; т. 12).

Козлітін В. Д. Друга світова війна 1939-1945 рр. : навч. посіб. / В. Д. Козлітін ; МоіНУ, Харьков. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : РА, 2001. – 356 с.

Король В. Ю. Трагедія військовополонених на окупованій території України в 1941-1944 роках / В. Ю. Король. – Київ : Академія, 2004. – 128 с.

Крым в период Великой Отечественной войны 1941-1945 : сб. док. и материалов / М. Р. Акулов; сост. И. П. Кондратов, А. А. Степанова. – Симферополь : Таврия, 1973. – 494 с.

Куманев Г. А. Еще раз о битве за Днепр / Г. А. Куманев // Отечественная история / РАН. – Москва, 2007. – № 3. – С. 8–13.

Кучер В. Німецька окупація України в початковий період війни: політико-економічна парадигма / В. Кучер // Наук. записки Ін-ту політичних і етнонаціональних досліджень. – 2008. – Вип. 39. – С. 291–307.

Лисенко О. Підсумки Другої світової війни для України і проблеми історичної пам”яті / О. Лисенко // Політика і час. – 2007. – № 6. – С. 30–33.

Литвин В. Україна в Другій світовій війні (1939-1945) /В. Литвин ; ред. В. А. Смолій. – Київ :Лі-Терра, 2004. – 464 с.

Машовець П. Л. Полководці – визволителі України : інформаційно-довідковий збірник / П. Л. Машовець, Г. Є. Ясєв ; Пошуково-видавниче агенство “Книга Пам”яті України – місто-герой Київ”. – Київ : Книга Пам”яті України, 2005. – 46 с. – (60-річчю Великої Перемоги присвячується ; вип. 4.).

Мельников В. М. Боевые действия 38-й армии в районе Харькова в конце октября 1941 года / В.М. Мельников // Военно-исторический архив . – 2009. – № 4 (112). – С. 17–31.

Моряки-днепровцы в Великой Отечественной войне 1941-1945 : сб. / сост. : Г. И. Ванеев, П. М. Калугин, М. М. Коваленко. – Киев : Тираж, 1999. – 306 с.

Мосеєнко І. Битва за Київ / І. Мосеєнко // Військо України . – 2009. – № 11 (113). – С. 22–25.

Немятый В. Н. Всенародная борьба против экономических мероприятий фашистских оккупантов на Украине (1941-1944 гг.) / В. Н. Немятый ; О-во”Знание” УССР. – К. : Знание, 1980. – 62 с. – (Экономическая ; III, №4).

Непокоренная земля Киевская: из истории всенар. борьбы в тылу врага. 1941-1944. / Л. И Павленко. – К. : Политиздат Украины, 1985. – 251с.

Одесская область в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / Н. И. Зотов. – Одесса : [Б.и.], 1970. – 388 с.

Панчук М. Закарпаття в умовах угорської окупації та Другої світової війни : (етнополітичний аналіз). Рух опору, входження до складу СРСР / М. Панчук // Історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 44–60. – Бібліогр. в кінці ст.

Подвиг на віки: Книга Пам”яті України – місто-герой Київ / ред. кол.: А. І. Тимчик, О. П. Биструшкін, В. Г. Іващенко ти інш. – Київ : ПВА “Книга Пам”яті України, 2000. – 912 с: іл.

Подвигом уславлені: Герої Радянського Союзу – партизани і підпільники України в роки Великої Вітчизняної війни / авт. кол.: Д. П. Григорович, П. І. Денисенко, В. О. Замлинський, В. М. Нем”ятий ; Ін-т історії партії при ЦК КП України. – К. : Політвидав України, 1978. – 351 с.

Подвигу жити в віках : Дніпропетровський державний аграрний університет: літопис Великої Вітчизняної війни. Вип. 1. / відп. ред. В. І. Шемавньов ; упоряд.: А. Г. Братчик, П. К. Охмат, М. П. Тіман. – Дніпропетровськ : ДДАУ, 2005. – 104с.: іл.

Сало А. Місце та значення Корсунь-Шевченківської битви серед операцій Великої Вітчизняної війни ( до 60-річчя визволення України) / А. Сало // Українознавство. – 2005. – Ч. 2. – С. 141–146.

Сафонова Є. В. У боях за Батьківщину: вихованці Київського університету у Великій Вітчизняній війні / Є. В. Сафонова. – 2-е вид., уточн. – Київ :Б-ка українця, 2005. – 80 с.– (Бібліотека українця).

Симоненко І. М. Друга світова війна в історичній пам”яті українського народу / І. М. Симоненко // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 4 (9). – С. 44–54.

Скоробогатов А. В. Харків у часи німецької окупації (1941 – 1943) / А. В. Скоробогатов. – Харків : Прапор, 2004. – 368 с.

Славич С. К. Город-герой Керчь : очерк-путеводитель / С. К. Славич. – 2-е изд., доп. – Симферополь : Таврия, 1976.– 104 с.

Советская Украина в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 : у 3-х т. – 2-е изд., доп. – К. : Наук. думка, 1985.

Сокаль І. Україна в полум”ї війни: звитяга та жертовність заради великої Перемоги / І. Сокаль // Військо України. – 2009. – № 10 (112). – С. 24–27.

Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. : в 3-х т. / Ин-т истории партии при ЦК КП Украины ; ред. кол. : И. Д. Назаренко, И. И. Вивдиченко, В. Я. Головкин и др. ; авт. кол.: А. А. Вовк, С. З. Голиков, М. И. Кравчук и др. . – Киев : Политиздат Украины, 1975.

Україна в полум”ї війни. 1941-1945 / ред. кол.: П. П. Панченко, О. І. Уткін, В. І. Горєлов та ін. – Київ : Україна, 2005. – 560 с.: іл.

Україна партизанська. 1941-1945. Партизанські формування та органи керівництва ними : наук.-довід. вид. / ЦДАГОУ ; ред.кол.: В. А.Смолій, Р. П.Безсмертний, В. В.Казакевич та ін.; авт., упоряд.: В. С.Лозицький, О. В.Бажан, А. В. Кентій. – Київ : Парламентське вид-во, 2001. – 319 с.

Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр. : у 3-х т. / Ін-т історії партії ЦК КП України ; ред. кол.: І. Д. Назаренко, І. І. Вівдиченко, В. Я. Головкін та інш. ; авт. кол.: М. О. Буцько, М. М. Власов, П. І. Денисенко та інш. – Київ : Політвидав України, 1967–1969.

Український народ у Другій Світовій війні : навч. посіб. / І. І Дробот., В. І Кучер., А. Г Слюсаренко., П. М Чернега. ; М-во освіти України. – Київ : Школяр, 1998. – 237с.

Фадеев А. В. Героическая оборона Одессы в 1941 г. / А. В. Фадеев. – Москва : Политиздат, 1955. – 80 с.

Федоренко Ф. И. Годы партизанские, 1941-1944 / Ф. И. Федоренко. – Симферополь, 1990. – 285 с.

Харьковщина в Великой Отечественной Войне, июнь 1941-1943 гг. : сб. док. и материалов / под ред. В. В. Тесленко. – Харків : Прапор, 1965. – 428 с.

Чайковський А. С. Невідома війна: партиз. рух в України 1941-1944 рр. мовою документів, очима історика / А. С. Чайковський. – Київ :Україна, 1994.– 255 с.

Черниговщина в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : сб. док. и материалов / сост. С. М. Мельник. – Киев : Политизат Украины, 1978. – 419 с.

Шамко Е. Партизанское движение в Крыму в 1941-1944 гг. / Е. Шамко. – Симферополь : Крімиздат, 1959. – 160 с.

Яким С. Західноукраїнські землі у період підготовки та початку Другої світової війни / С. Яким // Вісн. нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2006. – № 555. – С. 105–108.

Якубовський В. Мобілізаційна політика радянської влади і командування Червоної армії на території України в 1943-1945 роках / В. Якубовський // Вісн. нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2005. – № 4. – С. 275–277.

Якушев В. Маршал Рибалко. Залізний командарм залізних армій / В. Якушев // Військо України. – 2009. – № 11 (113). – С. 26–28.

Оголошення

1 квітня о 14:30 в 202ауд. головного корпусу

Відбудеться розширене засідання Ради ветеранів (37 осіб). Передбачено обговорення проектів Комплексної програми громадянської дії Ради ветеранів.