Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НАКАЗ

Про затвердження
„Положення про ветеранів та
Раду ветеранів  Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка”
в новій редакції

м. Київ

 “  14“  лютого  2013 р.                                                                    №  ___141-32___       

Згідно рішення звітно-виборної конференції Організації ветеранів Київського університету від 26.01.2012 року Про уточнення й доповнення до діючого “Положення про ветеранів та Раду ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка” (затверджене наказом ректора від 31.01.2008), 

наказую:

 1. У відповідності з чинним “Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка” затвердити „Положення про ветеранів та Раду ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка” (далі – „Положення”),  прийняте конференцією ветеранів університету 26 січня 2012 року в новій редакції.
 2. Керівникам факультетів, інститутів, інших структурних підрозділів університету забезпечити неухильне виконання даного „Положення”, всіляко сприяти діяльності Ради ветеранів, Ради старійшин університету та первинних ветеранських осередків.
 3. Внести необхідні уточнення й доповнення до наказів та положень, які за діючим “Статутом” університету мають безпосереднє відношення до ветеранів, а також діяльності Ради ветеранів та Ради старійшин.
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Текст “Положення про ветеранів та Раду ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка” в новій редакції додається.

Ректор                                                                                                   Л.В. ГУБЕРСЬКИЙ

Погоджено:
           
  Голова профспілкової організації                                                        В.Ф. Цвих

В.о. голови Ради ветеранів

університету                                                                   Б.О. Цудзевич

Начальник юридичного відділу                                                            І.В. Саленко

Головний бухгалтер                                                                             В.П. Денисенко

                                                                          “ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                          “14” _лютого_  2013 р.

                                                                          Ректор  ____________ Губерський Л.В.

Прийнято
Конференцією ветеранів
Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка”
(протокол від 11 лютого 2000 р.),
затверджено наказом ректора № 72-32 від 13.02.2001.

Прийнято
Конференцією ветеранів
Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка”
(протокол від 26 березня 2004 р.) ,
затверджено наказом ректора № 288-32 від 30.04.2004

Прийнято
Конференцією ветеранів
Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка”
(протокол від 8 листопада 2007 р.),
затверджено наказом ректора № 48-32 від 31.01.2008

Прийнято в новій редакції
Конференцією ветеранів
Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка”
(протокол від 26 січня 2012 р.).

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЕТЕРАНІВ ТА РАДУ ВЕТЕРАНІВ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

За період післявоєнної відбудови та подальшого розвитку, достойно подолавши великі матеріальні й кадрові збитки, інші труднощі, Київський національний університет імені Тараса Шевченка  (далі – Київський університет) став визнаним у світі науково-освітнім та науковим центром, отримав ряд високих державних нагород і почесне звання національного університету, заслужено займаючи провідні позиції в українській вищій школі.

Всі ці досягнення стали можливими завдяки багаторічній самовідданій праці трудового колективу університету, в тому числі його ветеранів – професорів, доцентів, викладачів, інших працівників, які не шкодуючи сил і здоров’я заради того, що стало справою їх життя, докладали й докладають багато зусиль для забезпечення життєдіяльності університету, виховання фахівців для всіх сфер діяльності в галузі освіти та науки України.

Ветерани праці університету, в тому числі учасники Другої Світової війни й прирівняні до них особи, незалежно від того, працюють вони чи вже ні, заслуговують на гідне визнання їх вагомого внеску до славної істо  рії Київського університету як повноправних членів його трудового колективу. Організація ветеранів є дієвою ланкою громадського самоврядування працівників університету, створеною за професійно-виробничим принципом під девізом AlmaMater: ніхто не забутий”.

Законодавчою базою для даного «Положення» є Конституція України, відповідні закони України («Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», «Про вищу освіту»), а також «Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка», «Статут Організації ветеранів України», затверджені в установленому порядку.

І. Статус ветеранів Київського національного
 університету імені Тараса Шевченка

 1. До ветеранського складу Київського університету, ядром якого є бойові й трудові ветерани Другої Світової війни, належать професори, доценти, викладачі та інші працівники зі стажем роботи в університеті для чоловіків не менше 25 років, для жінок 20 років, що брали участь у післявоєнній його відбудові й подальшому розвитку. Своєю самовідданою багаторічною працею вони зробили вагомий внесок у розбудову університету як провідного освітнього та наукового центру України, незмінно заслуговуючи на пошану, увагу, соціально-психологічну підтримку та допомогу.
 2. Ветерани Київського університету мають право:
  • отримати безстрокове посвідчення із зазначенням посади перед виходом на пенсію, постійну перепустку до всіх корпусів, установ університету;
  • бути членами наукових та науково-методичних рад, у т.ч. міжнародних, спеціалізованих рад по захисту дисертацій, інших кваліфікаційних та експертних інституцій, оргкомітетів наукових конференцій, симпозіумів та представляти в них Київський університет, відповідно з посадою (до виходу на пенсію); виступати опонентами, експертами, рецензентами, учасниками наукових конференцій;
  • залишитись на профспілковому обліку після виходу на пенсію (за поданням заяви до профспілкової організації);
  • входити до складу авторських колективів, бути членами редколегій для підготовки монографій, підручників, посібників, програм, довідників, наукових збірників, друкувати у виданнях університету свої наукові праці;
  • брати участь у формуванні та здійсненні освітньо-виховних, наукових, науково-методичних, історико-меморіальних проектів, що реалізуються в університеті;
  • рекомендувати представників до керівних органів (Вчена рада університету, вчені ради факультетів, інститутів), у профспілкові та інші громадські організації, що діють в університеті;
  • обирати й бути обраними до Ради ветеранів університету, керівних органів ветеранських осередків в університеті та за його межами; отримувати необхідну інформацію про роботу Ради ветеранів, інших ветеранських інституцій;  звертатись з будь-яких громадських і особистих питань до ветеранських керівних органів всіх рівнів;
  • за багаторічні заслуги перед університетом і державою бути представленими до різних форм вшанування (присвоєння університетських і державних почесних звань, призначення державних пенсій та стипендій, нагородження почесними відзнаками, преміями, грамотами);
  • користуватись послугами Наукової бібліотеки університету, її філій, фахових лабораторій, кабінетів, комп’ютерних класів, архіву університету;
  • отримувати медичну допомогу в медпунктах, користуватись послугами університетських спортивних та оздоровчих закладів;
  • брати участь у громадських, науково-методичних, культмасових та спортивних заходах університету;
  • отримувати матеріальну допомогу від профкому, інші форми підтримки, передбачені Колективним договором, прийнятим на конференції трудового колективу.
 3. У міру своїх можливостей і стану здоров’я ветерани Київського університету зобов’язані:
  • піклуватись про підвищення авторитету Київського університету в усіх сферах наукової, педагогічної, громадської діяльності;
  • брати участь у зміцненні науково-педагогічного потенціалу кафедр, факультетів, інститутів, збереженні й розвитку провідних наукових шкіл;
  • всіляко сприяти збереженню й поширенню кращих традицій університету, факультетів, кафедр, брати безпосередню участь у вивченні історії Київського університету, її висвітленні в лекціях, доповідях, публікаціях, музейних експозиціях, у формуванні творчих колективів ініціативних та пошукових груп відповідних історико-меморіальних профілів;
  • допомагати своїм колегам-ветеранам у вирішенні важливих для них питань, морально підтримувати один одного;
  • надавати допомогу факультетам, кафедрам, профспілковій та іншим громадським організаціям у різнобічному вихованні студентської молоді, залученні її до творчого опанування наукової спадщини при оволодінні фаховими знаннями;
 4. Ветерани Київського університету, об’єднавшись у ветеранській організації за професійним принципом, беруть посильну участь у її роботі, підтримують рішення та ініціативи трудового колективу університету, сумлінно виконують вимоги «Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка», даного «Положення». 

ІІ. Діяльність Ради ветеранів
 Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 1. Організація ветеранів Київського університету, основу якої становлять ветерани Другої Світової війни, створена як важлива ланка громадського самоврядування університету, складається з первинних осередків факультетів, інститутів, інших підрозділів, де представлені  різні ветеранські категорії (учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни, вдови, члени сімей загиблих-померлих ветеранів, «діти війни», ветерани військової служби, ветерани праці Київського університету).
 2. Вищим органом самоврядування організації ветеранів є загальні збори/ конференція, що скликається не менше одного разу на рік, визначає основні напрями діяльності, заслуховує та обговорює звіти Ради ветеранів університету, первинних ветеранських осередків. Раз на 4 роки обирає президію Ради ветеранів.
 3. У період між загальними зборами/ конференціями керівництво поточною діяльністю організації ветеранів та представницькі функції здійснює Рада ветеранів університету. У складі Ради – обрана делегатами звітно-виборної конференції відкритим голосуванням на 4 роки президія (голова, заступники голови, відповідальний секретар, члени президії) і представники первинних ветеранських осередків, а також членів Ради старійшин, склад якої затверджується ректором.
 4. Кандидатури до президії Ради ветеранів рекомендуються первинними ветеранськими осередками. Головою президії може бути рекомендований професор з досвідом ветеранської роботи в університеті не менше 5 років.
 5. У процесі роботи, в разі потреби президія кооптує до свого складу нових членів, переобирає голову, заступників голови, відповідального секретаря, членів президії  (простою більшістю голосів); з поважних причин звільняє від обов’язків члена Ради.
 6. Як орган громадського самоврядування Рада ветеранів у процесі роботи забезпечує співпрацю з Вченою радою університету, вченими радами факультетів, інститутів, в редколегії газети „Київський університет”, різних громадських інституціях та державних установах, з якими пов’язана діяльність ветеранів університету.
 7. Рада ветеранів забезпечує організаційну роботу з ветеранами університету всіх категорій, веде оперативний облік ветеранів, створює базу даних на електронних та паперових носіях; надає ветеранам інформацію про їх права й обов’язки як членів трудового колективу університету; здійснює керівництво первинними ветеранськими осередками, допомагає їм координувати роботу з деканатами, профбюро, студентським парламентом та іншими структурними підрозділами.
 8. У співпраці з ректоратом, профкомом, громадськими організаціями університету Рада ветеранів створює постійні й тимчасові комісії, секції, пошукові та ініціативні та пошукові групи з окремих питань; за дорученням ректора формує Раду старійшин як консультативно-дорадчий орган у складі єдиної організації ветеранів, визначає основні завдання та напрями її роботи серед ветеранів-старійшин (віком понад 75 років), у трудовому колективі університету.
 9. Рада ветеранів сприяє вирішенню питань соціально-психологічного захисту ветеранів Другої Світової війни і прирівняних до них категорій громадян, ветеранів праці; постійно піклується про інвалідів, хворих та одиноких ветеранів, домагається поліпшення їх матеріально-побутових умов, медичного обслуговування, підтримує різні форми взаємодопомоги ветеранів, приділяє постійну увагу їх сім’ям, вдовам.
 10. Реалізуючи свої представницькі функції при вирішенні питань, що стосуються ветеранів університету, Рада ветеранів має право:
  • здійснювати громадський контроль за виконанням законів України про права і пільги ветеранів; в разі виявлення порушень звертатися до відповідних інстанцій, захищаючи законні права ветеранів університету;
  • брати участь у розробці та реалізації загальноуніверситетської соціальної програми в тій частині, що стосується ветеранів та їх сімей; вносити до Колективного договору пропозиції щодо поліпшення умов життя, праці, побуту  ветеранів; брати участь в обговоренні й вирішенні питань про надання їм допомоги на оздоровлення;
  • вносити на розгляд ректорату, факультетів і кафедр пропозиції про залучення ветеранів (професорів, доцентів, викладачів) до посильної педагогічної, наукової, науково-методичної праці, про ефективні форми реалізації їх науково-педагогічного потенціалу, орієнтовані на поліпшення роботи зі студентами, аспірантами, молодими викладачами, підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, визначення й зміцнення університетських наукових шкіл, провідних напрямків наукових досліджень;
  • представляти до різних форм заохочення, вшанування працюючих і непрацюючих ветеранів; порушувати клопотання про присвоєння університетських і державних почесних звань, призначення державних пенсій та стипендій, інші нагороди, а також про увічнення пам’яті видатних учених і педагогів, учасників Другої Світової війни, ветеранів університету;
  • всіляко сприяти адміністрації і профкому у здійсненні заходів щодо реалізації прав і обов’язків ветеранів відповідно до пп. 1.2, 1.3, 1.4 цього „Положення”;
  • здійснювати історико-меморіальну роботу, ініціювати заходи, пов’язані з вивченням історії Київського університету, його факультетів, кафедр, особистого внеску до неї ветеранів (поповнення музейної експозиції, ветеранського архіву, створення „Книги пошани” ветеранів університету, факультетів, інститутів, „Книги пам’яті”; підготовка історико-меморіальних видань);
  • узагальнювати позитивний досвід ветеранів у навчальній, науковій, виховній роботі, організувати систематичне висвітлення його, а також поточної ветеранської діяльності на сторінках газети „Київський університет”, підготовку матеріалів для інших газет, засобів масової комунікації про традиції Київського університету, видатних вчених, професорів і викладачів, героїв Другої Світової війни;
  • для забезпечення діяльності ветеранської організації безкоштовно користуватись наданим керівництвом університету приміщенням з необхідним обладнанням, засобами зв’язку та оргтехнікою, послугами Наукової бібліотеки, архіву, юридичної та комп’ютерної служб, фотолабораторії; отримувати оперативну інформацію про офіційні документи й заходи, що стосуються ветеранів;
  • вносити доповнення й уточнення до цього „Положення”, брати участь у підготовці документів, які безпосередньо стосуються ветеранів („Положення про ветеранів-старійшин та Раду старійшин Київського університету”, “Положення про почесних ветеранів праці Київського університету”, “Положення про заслужених професорів  Київського університету” та інш.).
 11. Рада ветеранів підтримує стосунки з ветеранськими організаціями вищих навчальних закладів Києва, освітніх, наукових, культурних установ України, вивчає та використовує їх досвід, ознайомлює зі своїм, проводить спільні заходи.
 12. Рада ветеранів бере активну участь в організації трудового, військово-патріотичного, етико-естетичного виховання студентської молоді з метою підвищення почуття громадянського обов’язку, готовності захищати Батьківщину, загальної культури поведінки.
 13. Рада ветеранів забезпечує активну участь ветеранів у підготовці й урочистому відзначенні колективом університету 9 Травня – Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні, у вересні – Дня Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також інших урочистих заходів (за щорічним Календарем пам’ятних дат).
 14. Разом з адміністрацією, профкомом Рада ветеранів здійснює заходи, присвячені пам’яті померлих ветеранів Київського університету, загиблих героїв Другої Світової війни, сприяє органам влади в належному утриманні військових поховань, а також поховань відомих вчених і педагогів Київського університету, інших його працівників.
 15. «Положення» уточнено й доповнено Конференцією ветеранів Київського університету відповідно до „Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка”, затвердженого в установленому порядку, інших законодавчих актів України.

„Положення”, як визначено „Статутом”, вступає в дію після затвердження ректором університету.
______________________

„Положення про ветеранів та Раду ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка” за дорученням конференції ветеранів Київського університету (січень 1999 року) підготовлено ініціативною групою у складі:

 1. проф. Гончаренко Михайло Полікарпович
 2. проф. Джеджула Карпо Омелянович
 3. проф. Карнаухов Ігор Михайлович
 4. проф. Карпенко Маргарита Олександрівна (відп. редактор)
 5. доц.   Майданник Олексій Васильович
 6. проф. Матишевський Павло Семенович
 7. проф. Підопригора Опанас Андронович
 8. проф. Сліпченко Вадим Антонович

Наступну редакцію “Положення”, прийняту Конференцією ветеранів університету 26.03.2004 р., підготували члени Ради старійшин:

 1. проф. Карнаухов Ігор Михайлович
 2. проф. Карпенко Маргарита Олександрівна (відп. редактор)
 3. доц.    Катрич Василь Михайлович
 4. доц.     Майданник Олексій Васильович
 5. доц.    Марисова Людмила Йосипівна
 6. проф. Підопригора Опанас Андронович
 7. проф. Ястремський Іван Станіславович

Наступну редакцію „Положення”, прийняту Конференцією ветеранів університету 08.11.2007 р., підготували члени Ради старійшин:

 1. проф. Глущенко Андрій Арсенович
 2. проф. Зарицький Микола Степанович
 3. проф. Карпенко Маргарита Олександрівна (відп. редактор)
 4. доц.    Катрич Василь Михайлович
 5. доц.    Марисова Людмила Йосипівна
 6. полковник Папушин Павло Андрійович
 7. проф. Толстой Михайло Іванович

Нову редакцію „Положення”, прийняту Конференцією ветеранів університету 26.01.2012 р., підготовлено ініціативною групою у складі:

 1. проф. Дзера Олександр Васильович
 2. полковник Дорохов Микола Сергійович
 3. проф. Карпенко Маргарита Олександрівна (відп. редактор)
 4. доц. Кривошея Галина Мефодіївна
 5. проф. Мінгазутдінов Олександр Федорович
 6. полковник Папушин Павло Андрійович
 7. проф. Сиромятніков Володимир Георгійович
 8. проф. Цудзевич Борис Олександрович

Оголошення

1 квітня о 14:30 в 202ауд. головного корпусу

Відбудеться розширене засідання Ради ветеранів (37 осіб). Передбачено обговорення проектів Комплексної програми громадянської дії Ради ветеранів.